Politika privatnosti

Specijalno obaveštenje o obradi podataka o ličnosti – Kandidati za zaposlenje/ angažovanje

POVEZANE USLUGE

Privredno društvo MERCATA VT DOO NOVI SAD, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Temerinska 102, matični broj: 08762023, PIB: 101695403, koje ima svojstvo rukovaoca u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), odnosno kao pravno lice koje određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Rukovalac“), obaveštava kandidate, koji su u toku raspisanog konkursa, kao i van raspisanog konkursa poslali svoje lične podatke Rukovaocu Rukovaocu radi zasnivanja radnog odnosa ili drugog vida angažovanja (u daljem tekstu: Kandidat/i), o svim bitnim segmentima obrade njihovih podataka o ličnosti u skladu sa važećom regulativom:

 1. OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI
  je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: „obrada“)
 2. ZAKONITOST OBRADE LIČNIH PODATAKA
  se, pre svega, temelji na pristanku lica na koje se podaci odnose. Podaci o ličnosti Kandidata se obrađuju isključivo na osnovu saglasnosti Kandidata prilikom konkurisanja, odnosno dostavljanjem podataka o ličnosti Kandidata putem komunikacionih kanala navedenih dole u odeljku IV, što se smatra davanjem saglasnosti sa obradom podataka o ličnosti pod uslovima i na način opisan u ovom Specijalnom obaveštenju. Takođe, zakonitost obrade bazira se na neophodnosti obrade radi preduzimanja radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora o angažovanju kandidata, formi. Ovo ne isključuje mogućnost Rukovaoca da obradu podataka bazira na drugom dopuštenom osnovu predviđenim u članu 12. ZZPL i drugim relevantnim odredbama, u skladu sa specifičnošću svake situacije.
 3. LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU SU KANDIDATI,
  odnosno fizička lica koja se javljaju u toku aktivnog konkursa ili van raspisanog konkursa za radno angažovanje, a koja su lične podatke poslala Rukovaocu u okviru svoje poslovne biografije (CV), na bilo koji način (u papirnoj formi, putem imejla, putem platformi na kojima je Rukovalac objavio konkurs za posao, itd.), a kako bi bili eventualno razmotreni tokom ili u nekom od predstojećih konkursa.
 4. NAČINI PRIKUPLJANJA PODATAKA
  Podaci se od Kandidata prikupljaju i obrađuju bez obzira na to kojim putem su dostavili svoje lične podatke, kako bi bili razmotreni prilikom procesa odabira kandidata za radno angažovanje. Ovo može biti učinjeno, primera radi, putem:

  • Platforme Infostud ili bilo kog drugog oglašivača,
  • Putem odeljka „Karijera “ na internet stranici Rukovaoca gde se navode obavezni lični podaci i potencijalno kače propratna dokumenta koja sadrže lične podatke,
  • Slanjem imejla na opštu adresu Rukovaoca:office@mercatavt.rs , posao@mercatavt.rs ili na imejl adresu bilo kog zaposelnog ili na drugi način radno angažovano kod Rukovaoca kao i bilo kog komunikacionog kanala dostupnog na veb stranici Rukovaoca,
  • LinkedIn stranice Rukovaoca,
  • Na bilo koji drugi način.
 5. KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI KANDIDATA
  su ime i prezime, adresa stanovanja/ prebivališta/, kontakt telefon i mejl adresa, podaci o stručnoj spremi i kvalifikacijama, kao i drugi podaci koje lice na koji se podaci odnose svojevoljno podeli lično ili putem dostavljene biografije (CV).
  Gore navedenim se ne ograničava mogućnost Rukovaoca da o kandidatima prikupi i druge informacije koje su oni svojevoljno i svesno učinili dostupnim na različitim društvenim platformama (LinkedIn, Infostud, itd.), kojim su iskazali zainteresovanost za radno ili drugo angažovanje, bilo da je to učinjeno u toku raspisanog konkursa, ili van njega.
 6. INFORMACIJE OD VAŽNOSTI ZA KANDIDATE
  U skladu sa članom 23. stavovima 1, 2 i 3. ZZPL, ovim putem Rukovalac obaveštava lice o neophodnim informacijama, imajući u vidu da se od tog lica prikupljaju podaci o ličnosti:

  1. Rukovaocu se Kandidati mogu obratiti za sva pitanja i ostvarivanje prava predviđenih važećim ZZPL, i to na sledeći način:
   • putem telefona br. +381 21 310 3300,
   • elektronskim putem na sledeću e-mail adresu: office@mercatavt.rs, i/ili
   • pisanim putem na adresu Temerinska 102, Novi Sad, Srbija.
  2. Svrha obrade ličnih podataka je evaluacija i selekcija kandidata u konkursima koje organizuje Rukovalac, a u kojima lica na koja se podaci odnose dobrovoljno učestvuju, upravljanje bazom podataka Kandidata, kao i razmatranje potencijalnih kandidata, ili drugi vid angažovanja u budućnosti, a koji svoje lične podatke šalju Rukovaocu van organizovanog konkursa.
  3. Pravni osnov za obradu ličnih podataka u navedene svrhe predstavlja slobodno dat pristanak lica na koje se podaci odnose, a što lice potvrđuje potpisom na kraju ovog dokumenta, odnosno drugim vidom dokumentovanog pristanka izraženog u elektronskoj formi, kao i preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. Ovo ne isključuje mogućnost Rukovaoca da obradu podataka bazira na drugom dopuštenom osnovu predviđenim u članu 12. ZZPL i drugim relevantnim odredbama, u skladu sa specifičnošću svake situacije.
  4. Primaoci podataka o ličnosti su, u skladu sa potrebama i svrhom u koju su prikupljeni lični podaci Kandidata, obrađivači i primaoci podataka, koji su potrebni radi organizacione i tehničke realizacije cilja prikupljanja ličnih podataka. Rukovalac ima zaključen ugovor o korišćenju platforme- softvera namenjenog za optimizaciju procesa regrutacije i selekcije, sa pravnim licem koji se s tim u vezi javlja u ulozi Obađivača podatak o ličnosti prema ZZPL, sa kojom je ujedno zaključen i odgovarajući ugovor o obradi ličnih podataka koji predviđa ZZPL, kako bi se obezbedile mere zaštita podataka o ličnosti. Server na kome se čuvaju podaci o ličnosti je lociran na teritoriji Savezne Republike Nemačke.
  5. Prikupljeni podaci o ličnosti čuvaju se sve dok traje potreba za realizacijom osnovnih i pratećih aktivnosti, koje prate sprovođenje konkursa za odabir kandidata i/ ili potencijalnog pronalaska odgovarajućeg, istog ili sličnog angažovanja za koji bi Kandidat mogao biti zainteresovan, ali ne duže od 3 (tri) godine od momente dostavljanja ličnih podataka Kandidata. Imajući u vidu da Kandidat može biti zainteresantan za buduće, slične poslove, u tu svrhu možemo čuvati lične podatke Kandidata do roka navedenog u ovom odeljku. Ako Kandidat ne želi da se njegovi lični podaci obrađuju u ovu svrhu (buduće zapošljavanje), može nas obavestiti o tome, koristeći kontakt podatke navenede u odeljku VI, tačka 1).
  6. Lice na koje se podaci odnose ima pravo na pristup, ispravku, ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka kao i sva prava previđena važećim ZZPL. LicE na koje se podaci odnose se skreće pažnja da, ukoliko zatraži od Rukovaoca brisanje njegovih podataka o ličnosti, mu može biti onemogućeno učestvovanje na konkursu za odabir kandidata, odnosno da neće biti uzeto u obzir ukoliko je svoje podatke dostavilo van perioda u kojem je raspisan i aktivan konkurs.
  7. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da pristanak dat za obradu njegovih ličnih podataka opozove u bilo koje vreme, s tim da opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka do momenta formalno izjavljene volje kojom se opoziva data saglasnost. Kao i u slučaju brisanja podataka o ličnosti, ukoliko do opoziva saglasnosti dođe, licu na koje se podaci odnose može biti onemogućeno dalje učestvovanje na konkursu, odnosno neće biti uzeto u obzir prilikom razmatranja potencijalnih kandidata ukoliko je svoje podatke dostavilo van perioda u kojem je raspisan i aktivan konkurs.
  8. Lice zadržava pravo da se, u slučaju da smatra da su mu prava garantovana važećim ZZPL uskraćena, obrati Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija), podnošenjem pritužbe u previđenom postupku.
  9. Davanje podataka o ličnosti za potrebe i u svrhu sprovođenja postupka konkursa za odabir kandidata od strane Rukovaoca, nije zakonska, niti ugovorna obaveza lica na koje se podaci odnose. U slučaju odbijanja davanja podataka o ličnosti za navedenu svrhu Rukovaocu, licu može biti onemogućeno dalje učestvovanje na konkursu za odabir kandidata i neće biti uzeto u razmatranje ukoliko je svoje lične podatke dalo Rukovaocu van raspisanog konkursa.
  10. Rukovalac ne primenjuje metode za automatizovano donošenje odluka, niti profilisanje, u slučajevima prikupljanja i obrade ličnih podataka u svrhe konkursa za odabir kandidata, kao ni u slučajevima odabira kandidata za angažovanje, koji su svoje lične podatke poslali van raspisanog konkursa.
  11. U skladu sa odredbom člana 23. stava 3. u vezi sa članom 6. stav 1. i 2. ZZPL, za svaku obradu ličnih podataka u druge svrhe, osim za onu za koju su podaci dati, a koja nije dopuštena po samom zakonu, lice na koje se podaci odnose biće adekvatno obavešteno pre započinjanja radnji obrade podataka, uz upoznavanje sa svim zakonom propisanim informacijama i pravima koja mu po osnovu toga pripadaju.

Ovom prilikom potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da prihvatate obradu podataka o ličnosti koja je opisana ovim Specijalnim obaveštenjem, odnosno da ste sa istim bez primedbi i rezervi saglasni. Za dodatne informacije, možete pogledati i politiku privatnosti internet stranice www Ovom. mercatavt.rs.